Home > FAQ

Veelgestelde vragen

Op deze pagina vind je veelgestelde vragen over de Blankenburgverbinding. Staat je vraag er niet tussen?  Je kan contact met ons opnemen via de gegevens op de contactpagina of kom langs in het Informatiecentrum .

Kijk ook op deze pagina voor antwoorden op gestelde vragen tijdens de verschillende webinars.

In de huidige situatie (zonder Blankenburgverbinding) is de afstand via de weg tussen Vlaardingen en Rozenburg circa 20 km. Hier doe je met de auto gemiddeld 19 minuten over (zonder file).

Als de Blankenburgverbinding opengesteld is, is de afstand korter, namelijk circa 12 km. Met de auto doe je er dan circa 12 minuten over.

Oftewel een reistijdwinst van circa 7 minuten.

De bouw is gestart op 18 september 2018 en naar verwachting gaat de nieuwe verbinding eind 2024 open.

Modelberekeningen die zijn uitgevoerd in de Verkenningsfase laten zien dat er bij lage economische groei ongeveer 74.000 motorvoertuigen per etmaal over de verbinding rijden, en bij hoge economische groei ongeveer 97.000 motorvoertuigen. Deze cijfers gaan niet uit van tolheffing.

In de Planuitwerkingsfase is alleen gerekend met een hoge economische groei en tolheffing en dan maken in 2030 circa 68.000 motorvoertuigen gebruik van de Blankenburgverbinding. Er is enkel gerekend met een hoge economische groei om de worst case effecten voor verkeer en milieu in beeld te brengen, om het ontwerp zo robuust mogelijk te maken.

De Foto & Video pagina op deze website bevat foto's en video's die laten zien hoe de nieuwe weg eruit komt te zien. De beelden geven een indruk van de toekomstige situatie. 

De minister van Infrastructuur en Milieu heeft in het najaar van 2013 besloten dat er geen fietstunnel wordt aangelegd in de Maasdeltatunnel. Motivering bij dit besluit is dat het langzaam verkeersnetwerk primair een regionale aangelegenheid is. In het voorjaar van 2014 heeft de Stadsregio Rotterdam (nu Vervoersautoriteit Metropoolregio Rotterdam Den Haag) een onderzoek laten uitvoeren naar nut en noodzaak van een fietstunnel. Onderzocht is de potentie van het (toekomstige) gebruik van de fietstunnel in relatie tot de bestaande veerpont tussen Maassluis en Rozenburg. Uit het onderzoek blijkt dat de benodigde investering in een fietstunnel (circa 33 miljoen euro aanlegkosten, exclusief beheerkosten) niet opweegt tegen het aantal verwachte gebruikers (tussen circa 850 en 950 (brom)fietsers per etmaal), die bovendien in de huidige situatie al gebruik maken van de veerpont. De regionale bestuurders hebben op basis van de uitkomsten van het rapport besloten niet verder in te zetten op een fietstunnel. De provincie verzorgt het vervoer op de oeververbinding Maassluis – Rozenburg en heeft toegezegd dat deze in de toekomst blijft varen voor in elk geval fietsers en voetgangers.

De Blankenburgverbinding is toegankelijk voor auto’s, vrachtwagens, bussen en motoren.

De Blankenburgverbinding is 4,2 km lang en loopt vanaf de A20 ten westen van Vlaardingen tot aan de A15 aan de oostkant van Rozenburg. Via de Maasdeltatunnel (ongeveer 900m lang) loopt de verbinding onder de Nieuwe Waterweg/het Scheur door; met aan de noordzijde een landtunnel van ongeveer 500 meter, de Hollandtunnel.

De wegverbinding wordt ontworpen als een autosnelweg, met een maximumsnelheid van 100 km per uur en drie rijstroken per rijrichting. Ook wordt de A20 verbreed naar drie rijstroken per rijrichting, tussen het Kethelplein en het knooppunt Vlaardingen (A20-A24 Blankenburgverbinding).

Op deze website pagina van Rijkswaterstaat https://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/wegenoverzicht#193405 wordt het ontstaan en keuze van wegnummers uitgelegd.

De Blankenburgverbinding verwerkt bijna twee keer zo veel verkeer, terwijl die veel goedkoper is dan de Oranjeverbinding. En op leefbaarheidseffecten, zoals hinder voor de omgeving, scoren beide projecten ongeveer gelijk. Een meerderheid van de regionale overheden heeft de minister geadviseerd te kiezen voor de Blankenburgverbinding, variant Krabbeplas-West. De minister heeft dit advies bij haar afweging meegenomen en de voorkeur voor deze variant uitgesproken.

De Blankenburgverbinding wordt aangelegd. Op 18 juli 2018 heeft de Raad van State uitspraak gedaan over de beroepszaak over het Tracébesluit Blankenburgverbinding. Met de uitspraak is het Tracébesluit onherroepelijk en kan de weg aangelegd worden. De realisatie is gestart op 1 september 2018.

Met de Blankenburgverbinding:

  • vergroten we de bereikbaarheid van de regio Rotterdam;
  • dragen we bij aan de groei van de Rotterdamse Haven en Greenport Westland;
  • ontlasten we de Beneluxtunnel;
  • krijgt de weggebruiker een extra alternatief om het Scheur te passeren, en
  • verbetert de doorstroming van het verkeer en ontstaat een betrouwbaar netwerk.

De Blankenburgverbinding is noodzakelijk om de bereikbaarheid, leefbaarheid en de economische activiteiten te garanderen. Naast het grootste havencomplex van Europa en Greenport Westland biedt de Rotterdamse regio ruimte aan zakelijke diensten en creatieve bedrijvigheid. Het bereikbaar houden van de Rotterdamse regio is hiervoor van groot belang; de Blankenburgverbinding maakt de gewenste situatie mogelijk. De Blankenburgverbinding sluit de A20 ten westen van Vlaardingen aan op de A15 aan de oostkant van Rozenburg.

Alle informatie over welke geluidschermen op welke locatie komen langs de A20 tussen het Kethelplein en het nieuwe knooppunt Vlaardingen is te vinden op www.blankenburgverbinding.nl/geluid

Op diverse plaatsen langs de A20 zijn nieuwe geluidschermen geplaatst en bestaande geluidschermen verhoogd en verlengd. Het nieuwe knooppunt Vlaardingen, de rijstroken op de A24 en de Hollandtunnel (landtunnel in de Aalkeetpolder) zijn verdiept aangelegd (onder het maaiveld). Dit geeft een geluidreductie ten opzichte van een situatie zonder verdiepte ligging.

Op de A20 is tweelaags zoab (of soortgelijk asfalt) toegepast. Dit is ongeveer 2 à 3 dB stiller dan het  asfalt wat eerder op de A20 lag vanaf aansluiting 9 Vlaardingen richting het westen. Bekijk de Geluidspagina voor meer informatie. 

Door de komst van de Blankenburgverbinding (A24) komt er straks meer verkeer op de A20 en is het nodig de A20 te verbreden. Dit betekent dat de A20 tussen het nieuwe knooppunt Vlaardingen en Knooppunt Kethelplein opnieuw is ingericht. Om die reden is ook de situatie tussen op- en afrit 8 (Vlaardingen-West/Marathonweg) en 9 (Vlaardingen/Holy) aangepast en is de uitvoeger van afrit 8 aan de noordzijde korter geworden. De reden hiervoor is dat er een extra rijstrook voor de richting Rotterdam-Hoek van Holland is aangelegd en hierdoor tussen de snelweg en het geluidscherm ter hoogte van de wijk Hoog Lede onvoldoende ruimte is om de afrit op dezelfde wijze te maken als voorheen.

In de nieuwe situatie is afrit 8 (Vlaardingen-West) van de A20 richting Rotterdam een stuk naar het zuiden verplaatst. Er zijn vier voorsorteervakken: één rijstrook linksaf richting Broekpolder, twee rijstroken rechtdoor richting Vlaardingen Centrum/Westlandseweg en één rijstrook rechtsaf naar Westwijk/Marathonweg.

Op de Marathonweg en de Westlandseweg zijn rijstroken aangepast. Ook zijn de verkeerslichten opnieuw ingesteld. Vrijdag 24 maart is er een nieuwe software geïnstalleerd waardoor de problemen rondom deze kruising opgelost zouden moeten zijn.

In de verkeersituatie gaan we er vanuit dat de A24 (vanuit Vlaardingen de tunnel in) de doorgaande verbinding is en dat je daarvoor niet van richting hoeft te veranderen en dus ook geen markering op de weg hoeft aan te brengen. Als je de richting Hoek van Holland neemt moet je de rijstroken rechts van het puntstuk aanhouden. Je slaat hier als het ware rechtsaf t.o.v. de doorgaande verbinding A24. Voor deze richting wordt wel markering op de weg aangebracht. De bewegwijzering is ter ondersteuning (verduidelijking). Dit is afgestemd met de Nationale Bewegwijzeringsdienst. Deze situatie komt in het land een enkele keer meer voor.

Snelwegen lopen over het algemeen 2,5 % af, naar de buitenberm. Dit noemen we verkanting van de weg en die is nodig voor de afwatering. Bij regenval loopt het water dan af naar de buitenberm. Bij het nieuwe knooppunt Vlaardingen verandert op de rijbaan richting Maassluis deze verkanting van de rijbaan en loopt de snelweg een paar honderd meter naar de middenberm af. Dit is zo ontworpen. 

Onder de A20 ligt de verdiepte verbindingsboog van de nieuwe A24 (Blankenburgverbinding) naar de A20 richting Hoek van Holland. Op deze plek wisselt de verkanting (het aflopende gedeelte) van de buitenberm naar de middenberm. De verdiepte verbindingsboog loopt van zuid naar noord op tot het niveau van de A20 zodat hij kan aansluiten op de A20. De A20 ligt op het dak van deze verbindingsboog en het dak loopt met de verbindingsboog mee omhoog. Dat is de reden waarom de snelweg op deze plek bij de buitenberm hoger is dan bij de middenberm. Hieronder een luchtfoto van de situatie.

 

Als de Blankenburgverbinding is opengesteld en de A20 is verbreed wordt meer verkeer verwacht op de A20 tussen Maassluis en het knooppunt Kethelplein. Op basis van modelberekeningen worden de volgende toenames op de A20 verwacht:

  • A20 Maassluis-Blankenburgverbinding neemt toe met circa 11%
  • A20 Blankenburgverbinding-Vlaardingen West neemt toe met circa 53%
  • A20 Vlaardingen West-Vlaardingen neemt toe met circa 38%
  • A20 Vlaardingen-knooppunt Kethelplein neemt toe met circa 25%

De verkeerseffecten van de Blankenburgverbinding zijn beschreven in het effectrapport verkeer behorende bij het Tracébesluit (zie ook Planstudie - Blankenburgverbinding).

Bij het ontwerpen van het nieuwe knooppunt Rozenburg is het niet mogelijk gebleken de oprit (toerit) vanaf de Trentweg richting de Thomassentunnel (Richting Europoort en Maasvlakte) te behouden. Door de aanleg van de verbindingswegen tussen de A24 en de A15 is er geen ruimte meer beschikbaar om verkeer vanaf deze toerit veilig in te laten voegen op de A15. Om inzichtelijk te maken wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn voor het terugbrengen van een toerit vanuit Rozenburg naar de A15 in de richting van Europoort en de Maasvlakte is er een analyse gemaakt. Deze analyse is weergegeven in deze notitie.
Vanwege de bouwwerkzaamheden aan het knooppunt is de toerit al sinds 2019 afgesloten. De toerit komt dus ook in de definitieve situatie niet meer terug. Verkeer vanuit Rozenburg moet gebruik maken van de Calandbrug of Rozenburgse sluizen om richting het havengebied en Voorne-Putten te rijden, of kan via de aansluiting Welplaatweg gebruik maken van de A15 en de Thomassentunnel. RWS en BAAK zijn tijdens de realisatiefase van de Blankenburgverbinding voortdurend in gesprek met de Gemeente Rotterdam, de Veiligheidsregio en het Havenbedrijf om de bereikbaarheid van Rozenburg te garanderen.

Tijdens de gehele bouwperiode van de A15 is de rijsnelheid op de A15 teruggebracht naar 70 km/uur. Deze rijsnelheid is ingesteld omdat de A15 is aangepast om werkruimte te creëren voor de bouwwerkzaamheden. Zo zijn de rijbanen dichter naar elkaar toegebracht waarvoor de middenberm is versmald. Hierdoor ervaren veel bestuurders dat ze in de bocht van de A15 bij Rozenburg extra stuurcorrecties moeten uitvoeren om niet op de verkeerde rijstrook te belanden. Voor de veiligheid van weggebruikers is daarom gekozen voor een lagere maximum snelheid tijdens de bouwperiode. Door eerdere meldingen weten we dat niet alle weggebruikers zich aan deze aangepaste snelheid houden en dat hierdoor andere weggebruikers zich onveilig voelen. We hebben het traject waar de snelheidsbeperking naar 70 km/h geldt zo kort mogelijk gehouden en extra waarschuwingsborden neergezet die de situatie en de maximum snelheid van 70 km/h aanduiden. Het is aan de weggebruikers om zich aan de maximum snelheid te houden. Bij openstelling van de A24 wordt de A15 aangepast naar zijn definitieve indeling met twee rijstroken per rijrichting en een maximum snelheid van 100 km/uur.

Bij de Trentweg wordt aan weerszijde van het bestaande viaduct van de A15 een nieuw viaduct gebouwd. Over deze viaducten rijdt in de toekomst het verkeer wat vanuit Rotterdam naar de A24 wil en het verkeer wat vanaf A24 naar Rotterdam wil. De dekken van deze nieuwe viaducten worden in één overspanning gebouwd. Wat wil zeggen dat er zometeen onder de viaducten geen pilaren staan. Tijdens de bouw is het echter noodzakelijk te werken met een tijdelijke ondersteuningsconstructie. Hierdoor is er in de tijdelijke situatie slechts één rijstrook beschikbaar per rijrichting onder het viaduct. Collega Ruben vertelt hier in dit filmpje meer over:

 

Vanuit Rozenburg zijn er twee mogelijkheden om de A24 te bereiken en via de nieuwe Maasdeltatunnel richting de noordzijde van het Scheur te rijden. Allereerst kan verkeer vanaf de Trentweg de nieuwe toerit naar de Maasdeltatunnel gebruiken. De andere optie is om aan de westzijde van Rozenburg via aansluiting 13 (Rozenburg) de A15 op te rijden en vervolgens via knooppunt Rozenburg naar de A24 te rijden.

Het is bekend dat de Calandbrug op onregelmatige tijden open gaat. Bij deze brug geldt dat de scheepvaart voorrang heeft boven het wegverkeer. Dit betekent dat de brug op elk moment open gaat wanneer een schip de brug wil passeren. Deze afspraak is vastgelegd in de contracten van de bedrijven die gevestigd zijn aan de Brittanniëhaven. In overleg met het Havenbedrijf is gebleken dat het niet mogelijk is een dienstregeling in te stellen voor de Calandbrug met vaste openingstijden. Wel zijn er op de Droespolderweg knipperlichten aanwezig die aangeven of de Calandbrug geopend is. Wanneer deze lichten knipperen wordt geadviseerd om via de Welplaatweg of de Rozenburgsesluizen te rijden. Rijkswaterstaat onderzoekt het komende jaar samen met de gemeente Rotterdam of het mogelijk is deze knipperlichten te vervangen voor borden waarop meer informatie over de brugopeningen geboden kan worden.

Helaas bleek het niet mogelijk om de Maeslantkering te sluiten tijdens het afzinken. De Maeslantkering heeft springtij nodig om te kunnen sluiten. Er ligt een drempel waar de kering overheen moet om dicht te kunnen gaan. Bij springtij is er een groot verschil tussen eb en vloed met veel stroming. Voor het afzinken van de tunneldelen van de Maasdeltatunnel is, in tegenstelling tot het sluiten van de Maeslantkering, juist doodtij nodig. Op doodtij is er een minimaal verschil tussen hoog en laag water, waardoor er een minimale stroming in het Scheur aanwezig is. De waterstand is op dat moment te laag om de Maeslantkering te kunnen sluiten.

Het beleid is dat er geen vluchtstroken in tunnels worden toegepast. Het is onveilig om daar te stoppen. Uiteraard kan het wel zo zijn dat je door een pechsituatie moet stoppen. Wel is er tussen de twee tunnelbuizen een vluchtgang aanwezig. 

Bekijk deze video van Rijkswaterstaat wat je moet doen bij pech of ongeval in een tunnel. 

 

In beide tunnels geldt een maximum snelheid van 100 km/u. Er komen 2x3 rijstroken, een rijstrook is 3,5 meter breed. Er komen geen vluchtstroken of pechhavens in de tunnel. Wel is er tussen de twee tunnelbuizen een vluchtgang aanwezig. Beide tunnels voldoen aan de Nederlandse Tunnelwet.

De Blankenburgtunnel was de werktitel van Rijkswaterstaat in de voorbereidende fase. Uiteindelijk is het aan de vergunningverleners gemeente Rotterdam en Vlaardingen om namen aan tunnels te geven. Zij hebben de naam Maasdeltatunnel vastgesteld.

Voor het deel van de Maasdeltatunnel dat onder het Scheur komt, worden twee tunnelelementen afgezonken. Dit soort elementen worden meestal in een speciaal bouwdok op afstand van de bouwplaats gemaakt en vervolgens over het water naar de afzinklocatie gebracht. De elementen voor de Blankenburgverbinding worden direct naast Rozenburg gebouwd, in een droogdok van scheepswerf Damen Verolme Rotterdam dat op een steenworp afstand van de bouwplaats ligt. Hierdoor is langdurig transport over het water niet nodig en is er minder hinder voor de scheepvaart. De elementen worden elk ongeveer 200 meter lang, 40 meter breed en 7 meter hoog.

In het Informatiecentrum wordt de bouw in detail uitgelegd en zijn voorlichters aanwezig om uw vragen te beantwoorden. 

Alle werkzaamheden zijn te vinden op www.blankenburgverbinding.nl/werkzaamheden , op deze pagina staat wanneer en waar bepaalde werkzaamheden te verwachten zijn en welke hinder deze eventueel kunnen opleveren. 

Met de bouwapp wordt u geïnformeerd over werkzaamheden en wijzigingen in de planning. Download de app 

Bij het informatiecentrum aan de Maassluissedijk is een uitkijkpunt en aan de Maassluissedijk, dicht bij de tunnelmond van de Maasdeltatunnel. 

In het Informatiecentrum is er veel te zien en te beleven over de Blankenburgverbinding. Een voorlichter leidt u rond en beantwoordt uw vragen. 

De gemeente gaat samen met aannemer Van Dijk Maasland BV werken aan de Marathonweg. De eerste werkzaamheden zijn gestart. Meer informatie over dit project is te vinden op de webpagina van Van Dijk Maasland https://app.vdijk.nl/projecten . Ook is hier een mogelijkheid tot het stellen van vragen. 

Op de Geluidspagina proberen we alle vragen die er leven met betrekking tot geluid te beantwoorden. 

In de planuitwerkingsfase is een akoestich onderzoek uitgevoerd. Aandachtspunten daarbij zijn lawaai van het verkeer op de weg (rijkswegen en provinciale en gemeentelijke wegen), lawaai van het spoor en van de industrie. Voor de bestaande rijkswegen zijn zogeheten ‘plafondwaarden’ vastgesteld; er komt een toetsing om vast te stellen of die wegen daar na aanleg van de Blankenburgverbinding aan voldoen. Voor de relevante provinciale en gemeentelijke wegen vindt een toetsing plaats om te bepalen of ze (na aanleg) voldoen aan de normen en grenswaarden van de Wet geluidhinder. Rijkswaterstaat geeft t.z.t. voor beide situaties inzicht in de eventueel te treffen wettelijk vereiste maatregelen. In het geval dat de 'plafondwaarden' worden overschreden, worden maatregelen getroffen. Op de Geluidspagina proberen we zoveel mogelijk vragen die er leven met betrekking tot geluid te beantwoorden.

Op de projectwebsite www.blankenburgverbinding.nl staat veel informatie over het project, waaronder een interactieve kaart met actuele werkzaamheden en hinder. U kunt zich via www.nieuwsbrieven.rijkswaterstaat.nl ook inschrijven voor de digitale nieuwsbrief. Direct omwonenden worden op de hoogte gehouden van de werkzaamheden en de daardoor veroorzaakte hinder door middel van bouwcommunicatie van BAAK. Deze ontvangen zij in de brievenbus. Geïnteresseerden kunnen deze bouwberichten ook via de mail ontvangen. U kunt zich hiervoor aanmelden door een mail te sturen naar omgeving@baakbbv.nl .

Download de bouwapp om geïnformeerd te blijven over werkzaamheden en wijzigingen in de planning.

Voor vragen kunt u bellen  naar 0800-8002 of e-mailen naar blankenburgverbinding@rws.nl . Voor klachten over hinder door werkzaamheden kunt u contact opnemen met omgeving@baakbbv.nl.

U kunt ook het informatiecentrum bezoeken. Op www.blankenburgverbinding.nl/informatiecentrum vindt u meer informatie hierover.

De woningen die risico lopen op schade tijdens de bouw, worden voorafgaand aan de werkzaamheden onderzocht. Hier wordt een zogeheten nulmeting verricht, op basis waarvan vergeleken kan worden of er schade ontstaat. Mocht er schade ontstaan, dan kunt u zich melden bij Rijkswaterstaat, ook als er geen nulmeting is uitgevoerd bij uw woning.

De landtunnel in de Aalkeetpolder oftewel de Hollandtunnel en de de tunnel onder het Scheur oftewel de Maasdeltatunnel, zijn een Categorie C-tunnel: niet alle gevaarlijke stoffen mogen door deze tunnels. Om precies te zijn de stoffen die aanleiding kunnen geven tot een zeer grote explosie, een grote explosie of het vrijkomen van een grote hoeveelheid giftige stoffen. Vrachtverkeer met gevaarlijke stoffen in deze categorie moet een alternatieve route nemen.

De categorie van een tunnel geeft aan welke gevaarlijke stoffen door een tunnel mogen. De categorie-aanduiding is in heel Europa gelijk. Er wordt gewerkt met de categorie A tot en met E, waarbij bij categorie A geen restricties zijn, alle stoffen mogen door de tunnel, en bij categorie E zijn bijna alle gevaarlijke stoffen verboden. Het vrachtverkeer met gevaarlijke stoffen die niet door een tunnel mogen, moet via een alternatieve route rijden.

Deze pijp is aangelegd bij de verbreding van de A20 en is nodig voor het controleren van het grondwaterpeil onder de A20. Als er te veel grondwater onder de A20 zit, kan dat via deze pijp weglopen naar de watergang bij de Westwijk. Van nature is er in deze omgeving veel ijzer in de grond en daarmee in het grondwater aanwezig. Hierdoor kan het water bruin kleuren of een olieachtige laag op het water zichtbaar zijn. Het lozen van dit water op de watergang is toegestaan. Het Hoogheemraadschap van Delfland houdt hier toezicht op. Wilt u meer weten over de waterkwaliteit, kijk dan op www.hhdelfland.nl.

Parallel aan de aanleg van de Blankenburgverbinding wordt het kwaliteitsprogramma Nieuw Waterland gerealiseerd.  De overheden in de regio hebben onder regie van de MRDH een Kwaliteitsprogramma Nieuw Waterland opgesteld. Dit is een pakket aan maatregelen dat komt bovenop de maatregelen die wettelijk verplicht zijn bij de aanleg van de nieuwe rijksweg, de Blankenburgverbinding. Het programma gaat over natuur, groen, water, recreatie en geluid. Het strekt zich uit over een gebied dat aanzienlijk groter is dan het directe invloedsgebied van de nieuwe rijksweg. De bedoeling van het programma is onder meer de natuur te verrijken en het recreatieaanbod te vergroten, vooral voor de inwoners van Vlaardingen en Rozenburg. Ook komen er extra maatregelen om de geluidbelasting te beperken. Grote projecten binnen Nieuw Waterland zijn onder andere de herinrichting van het Oeverbos en het Krabbepark, de groene gordel rondom Rozenburg en de Waterharmonica. Kijk voor meer informatie op www.nieuw-waterland.nl of neem contact op met de verantwoordelijke partijen: gemeente Rotterdam, gemeente Vlaardingen, Staatsbosbeheer,  Hoogheemraadschap van Delfland.

Om ruimte te maken voor de Blankenburgverbinding zijn er helaas bomen verwijderd. Voor iedere boom die verwijderd is, komt een nieuwe boom terug. In totaal wordt 26,02 hectare verwijderd. 9,6 hectare kan binnen het projectgebied worden gecompenseerd. De rest wordt in de omliggende gemeenten gecompenseerd. Diverse nieuwe bomen zijn al aangeplant in Vlaardingen en Maassluis. Het overgrote deel van de bomen die weg moeten, zijn ook al verwijderd. Mogelijk dat hier en daar nog wat bomen weg moeten voor kleine aanpassingen die nog in het project gedaan worden of om de benodigde werkruimte te creëren.

Rijkswaterstaat heeft de effecten van de Blankenburgverbinding op de luchtkwaliteit onderzocht. Het onderzochte gebied betreft de gebiedsafbakening zoals opgenomen in de Tracéwet. De resultaten van dit onderzoek zijn opgenomen in het Tracébesluit Blankenburgverbinding.

De aanleg van de Blankenburgverbinding leidt niet tot overschrijdingen van de normen voor luchtkwaliteit. Bij de tunnelmonden vallen de concentraties hoger uit, maar op de jaarlijks getoetste locaties voldoet de Blankenburgverbinding aan de normen.

De Blankenburgverbinding is opgenomen in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit. Dit programma zorgt ervoor dat overal in Nederland tijdig en blijvend aan de grenswaarden voor de luchtkwaliteit wordt voldaan.

Door de gekozen bouwmethode wordt tijdens de realisatie het grondwaterpeil buiten de Tracégrenzen niet aangetast. Er vindt door middel van peilbuizen die in het gebied zijn geplaatst, monitoring plaats om dit in de gaten te houden.

Cookie-instellingen